ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) σας καλωσορίζει στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Υποβολής της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις εξής δυνατότητες:

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν αντικαθιστά την υποχρέωση της υποβολής του φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων, η οποία θα μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με την ηλεκτρονική διαδικασία και σε κάθε περίπτωση πριν τη νηολόγηση του πλοίου και πριν την διαβίβαση της εγκριτικής πράξης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου», υποβάλλεται η ενοποιημένη αίτηση για όλα τα θέματα σχετικά με τη νηολόγηση ενός πλοίου, δηλαδή κατάθεση της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του Άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 μέχρι και την έκδοση του Εγγράφου Εθνικότητας Πλοίου και την έκδοση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης (Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ). Στην εν λόγω αίτηση καταχωρούνται τα απαιτούμενα στοιχεία της εταιρείας, του εκπροσώπου - εγγυητή και του πλοίου ενώ παράλληλα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με βάση τον κατάλογο (checklist) της ηλεκτρονικής αίτησης.Σημειώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να υποβάλλει την αίτηση νηολόγησης στο Λιμεναρχείο (Τμήμα Νηολογίων) καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη νηολόγηση.

Επιπλέον, μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης» παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να αντλεί πληροφορίες και να παρακολουθεί την πορεία - εξέλιξη της αίτησης και συγκεκριμένα από την υποβολή της μέχρι την έκδοση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης (ΚΥΑ), την χορήγηση των Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων και την νηολόγηση του πλοίου.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης της υπόψη αίτησης αποτελεί την αφετηρία ενός συνόλου μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που υλοποιεί το ΥΝΑ με στόχο:

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις ανωτέρω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, απαιτείται να έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες, ακολουθώντας τα βήματα που καταγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα Πιστοποίησης Χρήστη και να έχουν λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.

Διευκρινίζεται ότι πέραν της δυνατότητας χρήσης της κατά τα ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερομένου να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά με φυσικό τρόπο.

Για την είσοδό σας στην Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης, πατήστε εδώ.

Για την είσοδό σας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρήστη, πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση σας σχετικά με τις Οδηγίες Χρήσης, πατήστε εδώ.

Υποδείγματα αιτήσεων - δηλώσεων :

Ενοποιημένη Αίτηση σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.Δ. 2687/53

Υπόδειγμα Ι: Δήλωση ελληνικών συμφερόντων και στοιχείων μελών Δ.Σ. πλοιοκτήτριας εταιρείας

Υπόδειγμα IΙ: Δήλωση διορισμού εγγυητή

Υπόδειγμα ΙII (α): Δήλωση αποδοχής διορισμού εγγυητή (Φυσικό Πρόσωπο)

Υπόδειγμα ΙII (β): Δήλωση αποδοχής διορισμού εγγυητή (Νομικό Πρόσωπο)

Για πληροφορίες επί της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σχετικά με τη νηολόγηση πλοίου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Νηολόγησης Πλοίων (Άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53) ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (
Άρθρο 13 ΝΔ 2687/53)
ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε1, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Email: shippingregistry@yen.gr

Τηλέφωνο: 213 1371248

Τηλέφωνο/Fax: 213 1371484

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (Άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53)

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νος


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (Άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53)

ΕΠΙΚΕΛΕΥΣΤΗΣ Λ.Σ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ Μαρία-Ελένη